ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ – Κοιν. Σ. Επ.

Σύλλογοι – Σωματεία

• Η σωστή λειτουργία των Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα διέπεται από πλήθος αυστηρών και περίπλοκων κανόνων που πρέπει να τηρούνται, τόσο στα πλαίσια της Φορολογικής νομιμότητας όσο και της Νομικής.
Έτσι, η διαρκής παρακολούθηση από εξειδικευμένους επαγγελματίες είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη.
Η εταιρεία μας πλαισιωμένη από καταρτισμένους συνεργάτες έχει την δυνατότητα να καλύψει όλο το φάσμα των εν λόγω αναγκών με ιδιαίτερη συνέπεια και αξιοπιστία.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται :

• Σύνταξη και Τροποποίηση Καταστατικού

• Σύνταξη και τήρηση των απαιτούμενων πρακτικών εκάστου έτους


• Τήρηση των Βιβλίων που ορίζει ο νόμος


• Σύνταξη και Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος


• Κατάρτιση Προυπολογισμού, Απολογισμού και Ισολογισμού εκάστου έτους


• Διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης στην Περιφέρεια, στη ΔΟΥ και σε λοιπές Υπηρεσίες


• Ενημέρωση και Νομική υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες


Παρακολούθηση και τήρηση του συνόλου των Υποχρεώσεων προκειμένου να είναι σωστή και έννομη η λειτουργία των Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Σύλλογοι-Σωματεία).

ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ – Κοιν. Σ. Επ.

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

• Με το Νόμο 4430/2016 θεσπίστηκε ο θεσμός της «Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» δίνοντας τη δυνατότητα σύστασης επιχείρησης στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των μελών της και πιο συγκεκριμένα με τον παρόντα νόμο ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων στηριζόμενες σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας.

Επομένως, μιλάμε για ένα νέο μοντέλο επιχείρησης όπου απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και σύννομη λειτουργία της.
Η εταιρεία μας πλαισιωμένη από τους κατάλληλους συνεργάτες έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία τόσο στη διαδικασία σύστασης μίας Κοιν.Σ.Επ. όσο και στην κάλυψη των υποχρεώσεών της σε φορολογικό, λογιστικό και μισθοδοτικό πλαίσιο.

Επιπλέον, υπάρχει πλήθος αποριών για το ύφος, τη μορφή και το χαρακτήρα αυτής της πρωτόγνωρης επιχείρησης καθώς και ερωτημάτων γιατί κάποιος να την επιλέξει.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

8 + 2 =

Ελένη Κροκίδου & Συνεργάτες

  • Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο
  • Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  • Σύμβουλοι Αναπτυξιακών  Προγραμμάτων

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Οικονομική Άδεια Α’ Τάξης

Ψαρρών 35 & Γκούρα 84,
Πειραιάς Τ.Κ. 185 46

E-Mail: tax300.net@gmail.com

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 18:00
(κατόπιν ραντεβού)

📞ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

213 033 0691